Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.

Doprava: Pri objednávke v hodnote 200 € a viac je doprava po celej SR ZADARMO. Pri objednávke za menej ako 200 € je cena za dopravu 5 vr. DPH. 

 

Platba: Platba prevodom na účet (Slovenská sporiteľňa) je bez príplatku. Príplatok pri platbe dobierkou je 11 €.

 

Doprava zdarma po celej SR


KONTAKT

logo

Strešné okná Toso®

 

Výhradný dovozca pre ČR a Slovensko

Import Tomeček s.r.o.

Sídlo společnosti:
Nová Pláň 69
792 01
Česká Republika

Korespondenčná adresa:
Máchova 1280/16
795 01 Rýmařov
Česká Republika

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Ostrave, oddiel C, vložka 34081

IČ: 28604547 DIČ: CZ28604547 Sme platcami DPH

e-mail.: info@toso.sk 

mapa adresa

Prosíme, volte iba v pracovných dňoch od 8 do 16 hodin
Mob. +420 / 702 028 385

Číslo účtu:

Slovenská sporiteľňa: 0314172438 / 0900
IBAN: SK7509000000000314172438
BIC: GIBASKBX

Výdajný sklad

Žižkova 21 (skôr areál ČSAD)
Rýmařov 795 01
Česká Republika
Fax.+420 / 554 211503

Orgán dozoru: Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, tel.: 02/ 4854 2317, 02/4853 2019, fax: 02/ 4854 1627, e-mail: info@esc-sr.sk

Ak ste platcami DPH na Slovensku a máte podľa zákona nárok na odpočet DPH, postačí pri vyplnení objednávky vyplniť aj IČO a IČ DPH. Budeme Vám tak podľa zákona automaticky účtovať 0% DPH.

Sme distribútormi kvalitných strešných okien Toso od výrobcu VKR holding (majiteľ Velux). Ponúkame strešné okná z dreva i plastu a tiež zatieňujúce doplnky vhodné pre kadý interiér. Veríme, že si z bohatej ponuky strešných okien, roliet, žalúzií a markíz vyberiete.

 

Napíšte nám
Meno a priezvisko:
E-mail:
Telefón:
Text správy:
Podmienky ochrany osobných údajov
I. Základní ustanovení
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Import Tomeček s.r.o. IČO 28604547 so sídlom Nová Pláň 69, 792 01 Česká republika (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Nová Pláň 69. 792 01 Česká republika
email: info@oknastresne.sk
telefón: +420 602758516
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
2. Účelom spracovania osobných údajov je
 vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt),
poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
IV. Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 zaisťujúce marketingové služby.
2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov
1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.
Podmienky ochrany osobných údajov
I. Základní ustanovení
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Import Tomeček s.r.o. IČO 28604547 so sídlom Nová Pláň 69, 792 01 Česká republika (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Nová Pláň 69. 792 01 Česká republika
email: info@oknastresne.sk
telefón: +420 602758516
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
2. Účelom spracovania osobných údajov je
 vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt),
poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
IV. Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 zaisťujúce marketingové služby.
2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov
1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.
Opíšte text z obrázku: *
 
YzJmMTAxNz